A

Sprostredkovateľ vykonávajúci finančné sprostredkovanie.

Názov, pre zaradenie určitej štruktúry vo firm

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov a financovaním terorizmu → povinné školenie + test

Súhrn zmlúv zaradených podľa segmentu u daného klienta.

(anualizované poistné ) → výška ročnej platby klienta za uzatvorenú zmluvu

(akceptovaná prepočítaná produkcia) ukazovateľ koeficientu prepočtu → produkcia celkového APP za uzavretý kalendárny rok, vypočítaná z tabuľky Prehľad produkcie, kde sa kumulujú prepočtom všetky uzavreté produkty pre klienta 

Súbor informácií ako vzory faktúr, výpovede, tabuľky s údajmi, videá, žiadosti a iné potrebné dokumenty.

C

Predstavuje oblasť trhu, určenú postupom podľa tejto Smernice vymedzujúce skupinu alebo skupiny osôb, z ktorých môžu vychádzať klienti, ktorým bude určitý Produkt určený, odporúčaný alebo ponúkaný zo strany Spoločnosti, resp. podriadených finančných agentov;

Vymazanie histórie a súborov na správne kalkulačiek

najčastejšie otázky na prácu, ktoré si potrebujete rýchle vyhľadať

D

Úvodná obrazovka v Portose podriadených finančných agentov;

Možnosť podpisovať zmluvy cez dotykovú obrazovku alebo cez podpisovú podložku

Dlh, ktorý vznikol na zmluve klienta

E

Školiteľ z poisťovne

Odborné finančné vzdelávanie.

Zasielanie správ, zmien a informácií pre klienta.

Firemný obchod

G

Odborní firemní školitelia

O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov → povinné školenie + test

H

Je výpočet produkcie pre kariéru sprostredkovateľa

Ch

správa – upozornenie, ktoré sa môže zobraziť pri prenose dát pri uzatváraní online poistenia

I

Popis vybraných interných činností.

Zásah, ktorý je potrebné vyriešiť na zmluve, aby bola akceptovaná

K

Kariérny postup vo firme.

Klientsky zápis údajov a dokumentov

Podujatie alebo porada manažérov o pokračovaní úspešného projektu

Majetok všetkých investícií pod správou

Produkcia, ktorá sa kumuluje každý rok, ak klient uhradí následné poistné

Zoznam kontaktov na našich kolegov vo firme

Zoznam kontaktov na partnerov

Odmena vybraných partnerov za ročné  akceptovaných zmlúv podľa podmienok daných partnerov 

Odmena  – marketing

Odmena za výšku prepočítaného APP za daný kvartál

L

Tabuľka – náhľad na zoznam licencovaných neživotárov a ich objem produkcie

M

Sprostredkovateľ, ktorý má uzatvorenú mandátnu zmluvu 

Zmluva uzatvorená medzi sprostredkovateľom a firmou

(interné a externé) – vyhlásenie rôznych podmienených súťaží  ( kredit, bonus)

Je to PFA, ktorý má viac ako 1- ročnú prax v sektore KT a ktorý podpisuje a dohliada na novo registrovaného PFA do 1- roka

N

Firemná organizácie, ktorá je vytvorená ako pomoc pre klienta

Zatvorená zmluva, ktorá  prešla taxáciou ( vložili sa údaje zo zmluvy do nášho systému)

Dokument, ktorý sa predkladá na schválenie 

Nespárované zmluvy, ktoré čakajú na identifikáciu, aby mohli byť vyplatené 

Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich objem v neživotnom poistení

Nová vyprodukovaná produkcia u sprostredkovateľa

Tabuľka nováčikov a ich celková vyprodukovaná produkcia

O

Tabuľka, náhľad, zoznam manažérov a prehľad produkcie ich skupín

Sprostredkovatelia, ktorí odišli

Otvorený vstupný seminár pre típera

P

Podriadený finančný agent → znamená zástupca Spoločnosti v zmysle §9 ZoFS (ďalej aj ako „PFA“)

Ukazovateľ prehľadu plnenia produkcie

Finančná pohľadávka voči firme

Škodová udalosť, ktorá vznikne klientovi počas trvania zmluvy

Tabuľka, kde sa kumulujú neživotné zmluvy

Firemný portál 

Nástroj na smerovanie firemných otázok

Znamená stanovenie podmienok sprostredkovania produktov na základe stanoveného cieľového trhu podľa tejto Smernice.

Prehľad zaplatených a akceptovaných zmlúv

Prevod zmluvy na iného sprostredkovateľa

Je názov pre objem uzatvorených zmlúv

Rôzne porovnávacie kalkulačky, online kalkulačky, úverová a investičná kalkulačka,  manuály

Predstavujú predmet plnenia predmetných zmlúv

Je to vygenerovaní  link, ktorý slúži na uzatváranie online poistných zmlúv

Odmena sprostredkovateľa za uzatvorenie poistnej zmluvy

Ukazovateľ výpočtu provízie

Zoznam provízií sprostredkovateľa za určité obdobie

R

Námietka v písomnej forme voči danej skutočnosti

Je to rezerva, ktorá slúži na krytie storno provízii

Zoznam finančných sprostredkovateľov

Tabuľka – náhľad na zoznam regionálnych riaditeľov a ich objem v skupinovej produkcii

S

Vnútrofiremná smernica 

Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich objem v sporení

Partnerský prístup na uzatváranie zmlúv bez prihlásenia priamo cez Portos

Vypovedanie alebo zrušenie zmluvy

Je rôzne usporiadanie jednotlivých ukazovateľov u klienta ako počet ks PZ a iné

T

Zmluva medzi típerom a sprostredkovateľom

Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich APP

Zoznam finančných sprostredkovateľov

Súbor nových dôležitých informácií nie len pre sprostredkovateľov

U

Pripomienka, upomienka, upozornenie, ktorá sa zobrazí pri prihlásení do nášho systému Portos

Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich objem v úveroch 

V

Zmluva, na ktorej končí poistné obdobie

T

Znamená Zamestnanec PFA, ak PFA vykonáva činnosť finančné sprostredkovanie aj prostredníctvom svojich zamestnancov

Nadriadený, ktorý získal nového sprostredkovateľa

Identifikačné číslo sprostredkovateľa, 

Znamená Zákon č. 186/2009 Zb., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich objem v životnom poistení